Adatkezelés

Adatkezelési Szabályzat

Amelyben a Noir Chocobar Kft. (székhely: 1061 Budapest, Hegedű utca 6.), mint adatkezelő (a továbbiakban: Noir Chocobar) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) szerint tájékoztatja az Online áruházának (a továbbiakban: Online áruház) látogatóit és a szolgáltatásokat igénybe vevőket, mint érintetteket (a továbbiakban: érintett vagy érintettek) a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint.

 1. Bevezetés

A Noir Chocobar tiszteletben tartja az érintettek információs önrendelkezési jogát, valamint az információ szabadsághoz és biztonsághoz való jogát, melyeket az adatvédelem általános alapelveit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartva juttat érvényre, az Adatkezelést pedig a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi. A Noir Chocobar az Adatkezelést az alábbiak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentette.

A Noir Chocobar által végzett Adatkezelés jelenti különösen az adatok gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, felhasználását, lekérdezését a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megfogalmazott célok érdekében.

A Noir Chocobar által végzett Adatkezelés alapvetően az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. Előfordulnak azonban olyan - a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban is hivatkozott - esetek, amikor az Adatkezelést jogszabály írja elő vagy teszi lehetővé.

Az Adatkezelésre irányadó lényeges jogszabályok:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.);
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.);
 • Az érintettek az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak a Noir Chocobar - hoz, illetve az Adatkezeléssel kapcsolatosan további tájékoztatást kérhetnek.

A Noir Chocobar elérhetőségei:

Noir Chocobar Kft.,

postacím: 1061 Budapest, Hegedű utca 6.

telefon: +36 20 222 8 555;

e-mail: info@noirchocobar.com

 

 1. Az Online áruházzal kapcsolatos adatkezelés

2.1 Az Adatkezelésről a NAIH az Info tv. 65.§ (3) adatvédelmi nyilvántartást nem vezet.

2.2 Az Adatkezelés célja: az Online áruház szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatások) megfelelő nyújtása és igénybe vétele, így különösen az Online áruház vásárlóinak Regisztrációja és nyilvántartása, a megrendelések kezelése és teljesítése, a vásárlási tranzakciók, illetve az azokhoz kapcsolódó számlázás lebonyolítása és dokumentálása, továbbá a vásárlókkal való kapcsolattartás.

2.3 Az Adatkezelés során kezelt adatok (a továbbiakban: Adatok) köre: Teljes név (név előtag, vezetéknév, keresztnév), Telefonszám, E-mail cím, Kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó), Számlázási név: természetes személy esetén Teljes név (név előtag, vezetéknév, keresztnév), Számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó), Bizalomkártya szám; az érintett vásárlásainak adatai (termékek, mennyiségek, árak);

2.4 Az Adatkezelés jogalapja: A Noir Chocobar felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatásuk önkéntes és az Adatkezelés jogalapja az általuk az Online áruház és a Szolgáltatások igénybevételéhez tett Regisztráció során adott hozzájárulás, ezen túlmenően pedig az Eker tv. 13/A. § - a, valamint a Számv tv. 169. § (2) bekezdése.

2.5 Az Adatok forrása: az Adatkezeléssel érintett Adatokat az érintettek önkéntesen bocsátják a Noir Chocobar rendelkezésére a Regisztráció, a Szolgáltatások igénybevétele vagy a Noir Chocobar-ell való kapcsolattartás során.

A Noir Chocobar kéri az érintettektől, hogy az adatközlés során ügyeljenek a közölt adatok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért minden esetben az adatközlő felel. Abban az esetben, amennyiben a felhasználó más személy személyes adatait adja meg, úgy az adatközléssel kijelenti, hogy az érintettől az adatközlésen alapuló Adatkezeléshez szükséges felhatalmazással rendelkezik. A Noir Chocobar felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az általuk közölt adatok helytelensége, pontatlansága vagy hiányossága akadálya lehet a megfelelő Adatkezelésnek és a Szolgáltatások megfelelő igénybevételének.

2.6 Az Adatkezelés időtartama: Az érintettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Regisztráció során megadott személyes adataikat, valamint az Adatkezeléssel érintett adatokat a Noir Chocobar az Online áruház működésének időtartama alatt a hozzájárulásuk visszavonásáig kezeli.

Az Adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható. A Regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának kell tekinteni, illetőleg az érintetteknek Adatkezeléshez való hozzájárulásuk visszavonása a Regisztráció törlését is eredményezi, mint ahogyan a Regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely Adatuk kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulásuk visszavonása vagy korlátozása is a Regisztráció törlésére irányuló szándék kifejezésének tekintendő.

A Noir Chocobar a hozzájárulások visszavonásának regisztrálását - technikai okok miatt - 10 (huszonöt) napos átfutási idővel tudja vállalni, azaz aa Noir Chocobar Adatkezelése az érintett hozzájárulásának visszavonását tartalmazó nyilatkozatának Noir Chocobar - el l való közlését követő legkésőbb 10. (tizedik) napon szűnik meg.

A Noir Chocobar tájékoztatja ugyanakkor az érintetteket arról, hogy az Info tv. 6.§ (5) bekezdés rendelkezései szerint a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (pl: számviteli, fogyasztóvédelmi előírások) vagy jogos érdekének érvényesítése céljából bizonyos adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet (Eker tv. 13/A. §; Számv tv. 169. § (2) bekezdés; Fogyv tv. 17/A).

2.7 Adatfeldolgozók:

A Noir Chocobar az Adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat (a továbbiakban: Adatfeldolgozók) veszi igénybe:

neve: Reich Erika

címe: 1061 Budapest, Hegedű utca 6

az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhely szolgáltatás

neve: Reich Erika

címe: 1061 Budapest, Hegedű utca 6

az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: adatbázis karbantartás, adatbázis feldolgozás, riportok készítése,

A Noir Chocobar az Adatfeldolgozók körét szűkítheti és bővítheti, azzal, hogy a mindenkori Adatfeldolgozók személyéről a jelen Adatvédelmi Tájékoztató megfelelő módosításával és az Adatfeldolgozók Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentésével tájékoztatja az érintetteket. Az Adatok mindenkori adatfeldolgozók részére való átadásához az érintettek az adatközléssel hozzájárulásukat adják.

 1. A hírlevél célú adatkezelés

Abban az esetben, ha az érintett a Regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, az Online áruház felhasználói profiloldalán tárolt adatai megfelelő módosításával, azaz a hozzájárulási szándéka egyértelmű jelölésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, úgy a 2.3. pont szerint kezelt adatai további, marketing célokra is felhasználásra kerülnek és az Adatkezelés hírlevél küldés céljából is történik az alábbiak szerint.

3.1 Az Adatkezelés nyilvántartási száma:

3.1.1 A hírlevél célú Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH – XXXX-2017.

3.2 Az Adatkezelés célja:

3.2.1 A hírlevél Adatkezelés célja: a vásárlókkal való kapcsolattartás, a Noir Chocobar által kínált termékekről és szolgáltatásokról szóló hírlevelek (tájékoztatók és információk) küldése.

3.3 Az Adatkezelés során kezelt Adatok köre: Teljes név (név előtag, vezetéknév, keresztnév), E-mail cím, .

3.4 Az Adatkezelés jogalapja: A Noir Chocobar felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatásuk önkéntes és az Adatkezelés jogalapja az általuk a Regisztráció vagy utólag, az Online áruház felhasználói profiloldalán tárolt adataik megfelelő módosításával adott hozzájárulás, ezen túlmenően pedig az Eker tv. 13/A. § - a, valamint a Gr. tv. 6. § -a.

Az érintett a választása jelölésével a Gr. tv. 6. § szerinti kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Noir Chocobar a személyes adatait és a vásárlási szokásairól szóló adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, és részére hírleveleket továbbítson.

3.5 Az Adatok forrása: az Adatkezeléssel érintett Adatokat az érintettek önkéntesen bocsátják a Noir Chocobar rendelkezésére a Regisztráció, a Szolgáltatások igénybevétele vagy a Noir Chocobar -val való kapcsolattartás során.

3.6 Az Adatkezelés időtartama: Az érintettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Regisztráció során megadott személyes adataikat, valamint az Adatkezeléssel érintett adatokat a Noir Chocobar az Online áruház működésének időtartama alatt a hozzájárulásuk visszavonásáig kezeli.

Az Adatvédelmi Tájékoztató jelen 3. pontjában meghatározott Adatkezeléshez, azaz a a hírlevél küldéshez adott hozzájárulás bármikor ingyenesen és indokolás nélkül visszavonható, illetve lemondható a Hírlevélben található „Leiratkozás a hírlevélről” linkre kattintva. A Regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának kell tekinteni. Ugyanakkor az érintetteknek az Adatvédelmi Tájékoztató 3. pontjában meghatározott Adatkezeléshez adott hozzájárulásuk visszavonása az Online áruház (2. pont szerinti Adatkezelés) tekintetében a Regisztráció törlését nem eredményezi.

A Noir Chocobar a hozzájárulás visszavonásának illetve lemondásoknak a regisztrálását - technikai okok miatt - 10 (tíz) napos átfutási idővel tudja vállalni, azaz a Noir Chocobar Adatkezelése az érintett hozzájárulásának visszavonását, illetve a lemondást tartalmazó nyilatkozatának Noir Chocobar - val való közlését követő legkésőbb 10. (tízedik) napon szűnik meg.

3.7 Adatfeldolgozók:

A Noir Chocobar az Adatkezelés során az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

neve: Reich Erika

címe: 1061 Budapest, Hegedű utca 6

az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhely szolgáltatás

neve: Reich Erika

címe: 1061 Budapest, Hegedű utca 6

az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: adatbázis karbantartás, marketing célú adatbázis feldolgozás, riportok készítése, CRM kampányok kezelése,

neve: Reich Erika

címe: 1061 Budapest, Hegedű utca 6

az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: adatbázis feldolgozás

A Noir Chocobar az Adatfeldolgozók körét szűkítheti és bővítheti, azzal, hogy a mindenkori Adatfeldolgozók személyéről a jelen Adatvédelmi Tájékoztató megfelelő módosításával és az Adatfeldolgozók Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentésével tájékoztatja az érintetteket. Az Adatok mindenkori adatfeldolgozók részére való átadásához az érintettek az adatközléssel hozzájárulásukat adják.

 1. A noirchocobar.hu weboldal látogatói adatainak kezelése

A weboldal látogatóinak nem szükséges személyes adataik megadása, amennyiben a weboldalon csak böngésznek, de nem kívánnak Regisztrációhoz, illetve Bejelentkezéshez kötött Szolgáltatásokat igénybe venni.

Ugyanakkor a weboldal böngészése során és azzal összefüggésben a Noir Chocobar az Online áruház működésének ellenőrzése, az elérhető Szolgáltatások javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai célokból végez adatgyűjtést és adatkezelést, amelyet a weboldal látogatói a böngészésükkel tudomásul vesznek és elfogadnak.

A weboldal böngészése során naplófájlban rögzítésre kerül a látogató által a böngészés során használt IP cím, a látogatás dátuma és időpontja, a meglátogatott oldal adatai, valamint a látogató által használt operációs rendszer és böngésző típusadatai. A Noir Chocobar a naplófájlokat 30 napig tárolja, azt követően pedig törli.

Ugyanakkor a Noir Chocobar a fenti adatokat a Regisztráció, illetve a Szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatokkal nem kapcsolja össze és nem törekszik a látogató személyének más módon való beazonosítására sem.

A weboldal html kódja a Noir Chocobar - tól független szolgáltató szerveréről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a látogató által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. A felhasználó számára esetlegesen célzott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Felhívjuk a honlapra látogatók figyelmét, hogy ezen hivatkozások szolgáltatói a látogató böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat gyűjthetnek. A Noir Chocobar és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag a szolgáltató hivatkozási kódjának beillesztésére terjed ki, a látogatók személyes adatainak átadása, továbbadása nem történik.

 1. A Noir Chocobar weboldal cookie (html süti) kezelése

A cookie-k (http sütik) működése általában:

A cookie-k (http sütik) kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket a weboldal használata során és azon keresztül helyezünk el a látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve.

Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k használatához szükséges beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói nyújtanak tájékoztatást, illetve a szükséges információk általában megtalálhatóak a böngészők „súgó” menüpontja alatt is.

A látogató hozzájárulása a cookie-k használatához:

Fontos tudni azt is, hogy az a tény, hogy a weboldal látogatása során a látogató böngészőjének beállításaiban a cookie-k használata nem került tiltásra, illetve visszautasításra, azt is jelenti, hogy a látogató a weboldal használatával a cookie-k használatához is hozzájárulását adja.

Cookie-k használata és a weboldal működése:

A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása nem akadálya a weboldal látogatásának vagy az azon való böngészésnek. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy néhány általunk használt cookie feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a weboldal nem működik teljeskörűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően.

A cookie-k használatával érintettek köre:

A cookie-k használata a weboldal azon látogatóit érinti regisztrációtól vagy bejelentkezéstől függetlenül, akik a böngészőjük megfelelő beállításával a cookie-k használatát nem tiltják.

A cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldal használatával, illetve böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó információkat kezeljük.

A cookie-k használatának célja:

A weboldalon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára a böngészést egyszerűsítsük, a felhasználói élményt pedig növeljük az egyes felhasználói beállítások és látogatási előzmények rögzítésével. Emellett a cookie-k segítségünkre vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásaink fejlesztésében azáltal, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak számunkra.

 

Az általunk használt cookie-k jellemzői és működése:

Egyes általunk használt, általában az adott munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott munkamenet lezárásával, azaz a böngésző bezárásával törlődnek.

Ugyanakkor használunk tartós élettartamú cookie-kat is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. Az általunk használt tartós élettartamú cookie-k alapvetően a weboldal ismételt meglátogatásának támogatását szolgálják és a böngésző bezárásával nem törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k eltárolása határozott időre történik és azok általában 7 nap elteltével vagy a felhasználó böngésző beállításainak a törlésre irányuló műveletével törlődnek, illetve törölhetőek.

Ilyen általunk sajátként (first party) használt cookie a session azonosító (PHPSESSID), amely feltétlenül szükséges a weboldal alap funkcióinak működéséhez és amely nélkül a „bejelentkezés”, a „kosár” és a weboldal egyéb más funkciói sem működnek megfelelően.

De használunk olyan funkcionális cookie-kat is, mint a nyelvkód (hl), amely a kiválasztott nyelv tárolását szolgálja.

Továbbá a weboldal látogatása során a közvetlenül általunk használt cookie-kon kívül harmadik személyek (pl: Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódóan is keletkezhetnek és használhatunk célzó, úgynevezett third party cookie-kat, amelyek például segítik a látogatottsági adatok rögzítését és elemzését, illetve a célzott marketing és reklám üzenetek közvetítését. Ezekről bővebb információ megtalálható a https://www.google.com/policies/technologies/types/ és a https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu elérhetőségek alatt.

A cookie-k használatának tiltása:

Felhívjuk a weboldal látogatók figyelmen arra és javasoljuk számukra, hogy amennyiben a cookie-k használatához nem járulnak hozzá, úgy az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival a cookie-kat utasítsák vissza, illetve használatukat tiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék.

 1. Adattovábbítás, az Adatok megismerésére jogosultak köre, az Adatok informatikai védelme

6.1 Adattovábbítás

A Noir Chocobar az általa kezelt személyes Adatok tekintetében adattovábbítást alapvetően csak hatóság vagy bíróság megkeresésére vagy ezek, illetve jogszabályi előírás alapján és csak olyan mértékben teljesít, amelyet az adatkérés szükségessé tesz.

6.2 Az Adatok megismerésére jogosultak köre:

Az Adatok megismerésére a Noir Chocobar Adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az Adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között.

Kifejezetten:

 • A Noir Chocobar megrendeléseket összeállító munkatársai a cím, név, termékek és azok mennyiségi adatait
 • A MPL munkatársai a kiszállításhoz szükséges név és címadatokat.

6.3 Az Adatok védelme

A Noir Chocobar az Adatokat az Adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb intézkedésekkel védi annak érdekében, hogy biztosítsa az Adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az Adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználásától.

 1. Az érintettek Adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintettek az Adatkezelésről a Noir Chocobar – tól tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik a kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, törlését, zárolását, az Adatkezelés ellen tiltakozhatnak, valamint bíróság előtt jogorvoslattal élhetnek, illetve az alábbi elérhetőségekkel rendelkező NAIH eljárását kezdeményezhetik, ott panaszt tehetnek.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

A Noir Chocobar az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens - előfordulása esetén - körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást a Noir Chocobar az érintett kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, - az érintett erre irányuló kérelmére - írásban adja meg. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Noir Chocobar -nál még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Noir Chocobar költségtérítést állapíthat meg. Az érintett tájékoztatását a Noir Chocobar a jogszabályban előírt esetekben és módon megtagadhatja.

A Noir Chocobar a személyes adatot helyesbíti, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Noir Chocobar rendelkezésére áll.

A Noir Chocobar a személyes adatot - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - törli, ha annak kezelése jogellenes; annak törlését az érintett kéri; az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Noir Chocobar zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Noir Chocobar megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Ha a Noir Chocobar az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Noir Chocobar tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Noir Chocobar a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Noir Chocobar az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett a Noir Chocobar így meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Noir Chocobar a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, a Noir Chocobar ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

a Noir Chocobar fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelően tájékoztatja. Az Adatkezeléssel kapcsolatos információk folyamatos közzététele a noirchocobar.hu weboldalon történik.